Perform Entrez cross-database search for Tedania oxeata.